Nantou Cingjing Shangrila Hanging Garden & Resort

No.8, Rongguang Lane, Datong village, Renai Township, Nantou County, Taiwan, R.O.C.
Shangrila Hangling Garden Resort is located at CingJing Farm. This resort hotel is a fantastic place to escape the hustle and bustle of city life.
TWD 2,600+

Cingjing Energy Vacation Village

No.9-1-1, Rongguang Ln., Ren'ai Township, Nantou County 546, Taiwan
Cingjing Energy Vacation Village is a popular Cingjing accommodation close to Small Swiss Garden, Cingjing Farm and Mt. Hehuan in Nantou County for…
TWD 2,700+